People Publications Research Robots Join

Faculty

Guanya Shi

Assistant Professor, RI


PhD Students

Xiaofeng Guo

RI PhD (Fall 2020)

(w/ Sebastian Scherer)

Tairan He

RI PhD (Fall 2023)

(w/ Changliu Liu)

Chaoyi Pan

ECE PhD (Fall 2023)

(w/ Guannan Qu)

Zeji Yi

ECE PhD (Fall 2023)

(w/ Guannan Qu)


Master Students

Wenli Xiao

RI MSR (Fall 2023)

(w/ John Dolan)

Guanqi He

RI MSR (Fall 2023)

(w/ Sebastian Scherer)

Yogita Choudhary

RI MSR (Fall 2023)

(w/ John Dolan)

Nikhil Sobanbabu

ECE Master (Fall 2024)

 

Tony Tao

RI MSR (Fall 2024)


Visiting Students

Chong Zhang

MS Student at ETH Zürich

André Gomes

MS Student at ETH Zürich

Haoru Xue

Incoming PhD at Berkeley