People Publications Research Robots Join

Faculty

Guanya Shi

Assistant Professor, RI


PhD Students

Xiaofeng Guo

RI PhD (Fall 2020)

(w/ Sebastian Scherer)

Tairan He

RI PhD (Fall 2023)

(w/ Changliu Liu)

Chaoyi Pan

ECE PhD (Fall 2023)

(w/ Guannan Qu)

Zeji Yi

ECE PhD (Fall 2023)

(w/ Guannan Qu)


Master Students

Wenli Xiao

RI MSR (Fall 2023)

(w/ John Dolan)

Guanqi He

RI MSR (Fall 2023)

(w/ Sebastian Scherer)

Yogita Choudhary

RI MSR (Fall 2023)

(w/ John Dolan)


Visiting Students

Chong Zhang

MS Student at ETH Z├╝rich


Collaborators

Mohammadreza Mousaei

RI PhD